Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Tata Cara Adzan Dan Iqamah Yang Benar

Adzan

Apakah arti adzan itu ?

Arti adzan yaitu panggilan kepada orang-orang supaya datang untuk melakukan shalat karena waktunya telah tiba. Lalu bagaimanakah lafazh adzan itu?

Lafazh Adzan

 1. Allaahu Akbar, Allaahu Akbar 2x
 2. Asyhadu an laa ilahaa illallaah 2x
 3. Asyhadu anna Muhammadan Rasuulullaah 2x
 4. Hayya 'alash-shalaah 2x
 5. Hayya 'alal-falaah 2x
 6. Allaahu Akbar, Allaahu Akbar 1x
 7. Laa ilaaha illallaah 1x
Artinya:
 1. Allah Maha besar, Allah Maha besar 2x.
 2. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah 2x.
 3. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah 2x.
 4. Mari bershalat! 2x.
 5. Marilah menuju kemenangan! 2x.
 6. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar 1x.
 7. Tidak ada Tuhan selain Allah 1x.

lqamah

Apakah iqamah itu?

Iqamah yaitu panggilan terakhir bahwa shalat segera dimulai. Lalu Bagaimanakah lafazh iqamah  itu? Adapun lafazh iqamah yaitu:
 1. Allaahu Akbar, Allaahu Akbar 1x
 2. Asyhadu an laa ilaaha illallaah 1x
 3. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullaah 1x
 4. Hayya 'alash-shalaah 1x
 5. Hayya 'alal-falaah 1x
 6. Qad qaamatish-shalaah 2x
 7. Allaahu Akbar, Allaahu Akbar 1x
 8. Laa ilaaha illallaah 1x
Artinya:
 1. Allah Maha Besar,  Allah Maha Besar 1x
 2. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah 1x
 3. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah 1x
 4. Marilah bershalat! 1x
 5. Marilah menuju kemenangan! 1x
 6. Dirikanlah shalat 2x
 7. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar 1x
 8. Tidak ada Tuhan selain Allah 1x
Peringatan:

Jika kita adzan di waktu Shubuh sesudah kita baca “Hayya 'alal-falaah”, maka hendaklah kita tambah  dengan bacaan “Ash-shalaatu khairun minan-nauum 2x. Yang Artinya: Shalat itu lebih baik dari pada  tidur.

Jawaban Bagi Orang yang Mendengar Adzan dan Iqamah

Bagaimanakah jawaban jika mendengar orang adzan dan iqamah?

Adapun bagi orang yang mendengar adzan dan iqamah, hendaklah menjawab dengan perlahan-lahan sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang adzan atau iqamah, kecuali ketika yang adzan atau iqamah membaca "Hayya 'alash-shalaah"  dan "Hayya 'alal-falaah" maka hendaklah dijawab dengan bacaan “Laa haula wa laa quwwata illaa billaahil-‘aliyyil-‘azhiim” yang artinya “Tidak ada daya  dan tak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Besar”.

Dan di waktu Shubuh jika mendengar yang adzan membaca Ash-shalaatu khairum minan-nauum, maka hendaklah dijawab dengan bacaan “Shadaqta wa bararta wa ana ‘alaa dzaalika minasy-syaahidiin” yang artinya “Benar dan baiklah katamu itu dan saya pun termasuk orang-orang yang bersaksi.

Dan jika yang iqamah membaca "Qad  qaamatish-shalaah", maka hendaklah dijawab dengan bacaan “Aqaamahallaahu wa adaamahaa wa ja 'alanii min shaalihii ahlihaa”. Yang artinya: “Mudah-mudahan  Allah Ta'ala mendirikan shalat itu dengan kekalnya, dan menjadikan saya ini termasuk golongan  yang sebaik-baik orang ahli shalat.

Doa Sesudah Adzan

Bagaimanakah doa sesudah adzan? Adapun doa sesudah adzan yaitu:

Allaahumma rabba 'haadziihid-da 'watit-taammah, wash­shalaatil-qaa'imah. Aati sayyidanaa  Muhammadanil-wasiilata wal-fadhiilah, wasy-syarafa wad-darajatal- 'aaliyatar-rafii  'ah, wab 'ats-hu maqaaman mahmuudanil-ladzii wa 'adtah, innaka laa tukhliful-mii 'aad. Wa shallallaahu 'alaa sayyidinaa Muham­madin wa 'alaa aalihii  wa shahbihii wa sallam.

Artinya:

Wahai Tuhanku yang mempunyai seruan yang sempuma ini, dan shalat yang akan didirikan, berikanlah dengan limpahan karunia­Mu  kepada junjungan kami Nabi Muhammad, wasilah (kedudukan yang paling tinggi dalam surga) dan keutamaan, dan angkatlah ia pada maqam (kedudukan) yang terpuji sebagaimana yang telah  Engkau janjikan, sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Oleh S.A. Zainal Abidin

Labels: Pendidikan Islam

Thanks for reading Tata Cara Adzan Dan Iqamah Yang Benar. Please share...!

0 Comment for "Tata Cara Adzan Dan Iqamah Yang Benar"

Back To Top