Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Tata Cara Syahadat Yang Benar

Sajadah Muslim ~ Apakah  arti syahadat  itu? Arti syahadat ialah pengakuan dan penyaksian dengan sebenamya baik secara lahir maupun batin.

Rukun Syahadat

Ada berapakah rukun syahadat itu? Rukun syahadat itu ada empat, yaitu:
 1. Menetapkan dzat Allah Talala (berdiri dengan sendirinya).
 2. Menetapkan sifat Allah Talala (berkuasa).
 3. Menetapkan af'al Allah Talala (berbuat dengan sekehendaknya).
 4. Menetapkan kebenaran Rasulullah saw.

Syarat Syahadat

Berapakah syarat kesempumaan syahadat itu? Syarat kesempumaan syahadat itu ada empat, yaitu:
 1. Memahami maksud syahadat.
 2. Diikrarkan dengan lidah yakni dibaca dari permulaan hingga akhimya.
 3. Meyakini dalam hati, yakni tidak ragu Iagi.
 4. Diamalkan dengan anggota badan, yaitu hati dan perbuatan wajib  menolak  segala sesuatu   yang menyalahi arti atau maksud dua kalimat syahadat itu.

Yang Merusak Syahadat

Hal-hal apakah yang dapat merusak syahadat? Adapun yang dapat merusak syahadat ada empat, yaitu:
 1. Menyekutukan (menduakan) Allah.
 2. Ragu akan adanya Allah.
 3. Menyangkal dirinya diciptakan oleh Allah.
 4. Menyangkal bahwa peredaran alam semesta ini diatur oleh Allah Talala.

Nama Syahadat

Ada berapakah syahadat itu? Syahadat itu ada dua:
 1. Syahadat Tauhid, yaitu: “Asyhadu an laa ilaaha illallaah”. Artinya: Saya bersaksi  bahwa  tiada  Tuhan  selain Allah.
 2. Syahadat Rasul, yaitu: “Wa asyhadu anna Muhammadan Rasuulullaah”. Artinya: Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah.
Oleh S.A. Zainal Abidin

Labels: Pendidikan Islam, Tauhid

Thanks for reading Tata Cara Syahadat Yang Benar. Please share...!

0 Comment for "Tata Cara Syahadat Yang Benar"

Back To Top