Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Doa-Doa Untuk Seorang Istri

Doa Istri Untuk Suaminya

Jama'allahu bainii wa bainika fii daarihi wa qurbi jiwaarihi.

Artinya : Semoga Allah mengumpulkan antara aku dan engkau di surga-Nya dan di dekat haribaan-Nya.

 

Zikir Yang Di Wasiatkan Nabi Saw, Kepada Kaum Wanita

Subhaanallahi adada maa khalaqa fis samaa'i wa subhaanallahi' adada maa khalaqa fil ardhi wa subhaanallahi adada maa khalaqa dzaalika wa subhaanallahi adada maa huwa khaaliqun allahu akbaru mitslu dzaalika walhamdu lillahi mitslu dzaalika. Walaa ilaaha illallahu mitslu dzaalik. Walaa haula walaa quwwata illa billaahi mitslu dzaalik.
 
Artinya : Maha suci Allah sesuai dengan jumlah ciptaan-Nya di langit. Maha suci Allah sesuai dengan jumlah ciptaan-Nya di bumi. Maha suci Allah sesuai dengan jumlah ciptaan-Nya diantara itu. Maha suci  Allah sesuai dengan jumlah apa yang diciptakan-Nya. Allah Maha besar seperti itu. Segala puji bagi  Allah seperti itu. Dan tiada Tuhan Pengatur selain Allah seperti itu. Dan tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah seperti itu.

Zikir Wanita Saat Masuk Pasar

Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyii wayumiitu wahuwa hayyun laa yamuut. Biyadihil khairu kulluhu wahuwa 'alaa kulli syai’in qadir.
 
Artinya : Tiada Tuhan Pengatur selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha hidup dan tidak mati.  Ditangan-Nya segala kebaikan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.

Zikir Wanita Bercermin

Allahumma kamaa hassanta khalqii fahassin khulqii.
 
Artinya : Ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah rupaku maka perindahlah akhlakku.

Zikir Wanita Ketika Mendengar Adzan Maghrib

Allahumma inna haadza iqbaalu lailika wa idbaaru nahaarika wa ashwatu du'aatika faghfirlii. 
 
Artinya : Ya Allah, waktu malam-Mu telah tiba dan waktu siang-Mu telah berlalu dan (terdengar) suara para penyeru-Mu. Maka ampunilah aku.

Zikir Wanita Setelah Shalat Maghrib

Yaa muqallibal quluub tsabbit quluubana'alaa diinika.
 
Artinya : Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu.

Zikir Yang Sering Dibaca Rasulullah SAW Menurut Penuturan Beliau

Allahumma inniia'udzu bika min fitnatinnari wa'adzaabinnaari wa fitnatil qabri wa'adzaabilqabri wa syarri fitnatilghinaa wa syarri fitnatil faqri, allahumma innii a'udzuu bika min syarri fitnatil maslihid dajjali, allahummaghsil qalbii bimaa'i ats-tsaljii walbaradi wanaqqi qalbii minal khathaayaa kamaa naqqayta ats-tsauba al-abyadha minad danasi wa baa'id bainii wa baina khathaayaaya kamaa baa'adta baina al-masyriqi wal maghribi, Allahumma innii a'uudzu bika minal kasali wal ma'tsami wal maghrami.
 
Artinya : Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah neraka dan siksanya serta fitnah kubur dan siksanya. Aku juga berlindung kepada-Mu dari fitnah kekayaan dan fitnah kefakiran. Aku berlindung pula kepada-Mu dan fitnah al-Masiih ad-Dajjal. Ya Allah bersihkanlah dosaku dengan air salju serta air dingin, dan sucikanlah hatiku dari berbagai kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan pakaian putih dari kotoran. Jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa malas dan dosa serta maksiat.

Sumber : Majalah Hidayah oleh Sari Narulita
 
Labels: Kumpulan-Doa

Thanks for reading Doa-Doa Untuk Seorang Istri. Please share...!

0 Comment for "Doa-Doa Untuk Seorang Istri"

Back To Top