Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Akhlak Terpuji dalam Islam

Sajadah Muslim - Akhlak Terpuji adalah perbuatan yang menunjukkan seseorang melaksanakan perintah Allah SWT. Zuhud dan Tawakal merupakan dua sifat terpuji (Akhlakul Karimah) yang merupakan perintah Allah SWT. Untuk diterapkan manusia dalam kehidupan ini.


Zuhud dan Tawakal artinya tidak berhasrat terhadap sesuatu yang mubah, padahal ada kesanggupan untuk memperolehnya. Tegasnya zuhud ialah meninggalkan dan menjauhi keduniaan karena ibadah dan lebih cinta akan kehidupan akhirat. Dari segi kadarnya, zuhud itu dapat dibagi atas tiga tingkatan, yaitu :

1.    Derajat pertama (terendah), yaitu menghindari dunia padahal hatinya sangat berkeinginan dan sangat tertarik, tetapi berusaha sekuat-sekuatnya untuk menghindarinya dan merasa cukup dengan yang sudah dimiliki.

2.    Derajat kedua, yaitu meninggalkan keduniaan karena pandangan rendah dan hina terhadap orang yang rakus dan tamak terhadap harta.

3.    Derajat ketiga, yaitu meninggalkan dunia karena zuhud semata-mata adanya pandangan bahwa dunia serta segala isi dan kesenangannya tidak berarti sedikit pun dibandingkan dengan kenikmatan akhirat.
Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah SWT setelah melakukan usaha secara maksimal. Perwujudannya adalah sikap menerima dengan ikhlas atas segala yang diberikan Allah SWT dari usaha yang dilakukan. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi : “Dan hanya kepada Allah, hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman”.

Perilaku Zuhud yaitu :
1.   Apabila Allah SWT memberikan berkah kepada hamba-Nya berupa harta yang halal dan hamba itu sendiri bersyukur kepada Allah SWT atas berkah itu, maka sikap zuhud berkenaan dengan harta seperti itu, menurut syariat-Nya makruh.

2.     Apabila hamba yang berzuhud miskin tetapi sabar terhadap keadaannya, bersyukur atas apa pun yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadanya, dan berpuas diri dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka hal itu lebih baik dari pada berusaha memperbanyak kekayaan di dunia. Allah SWT menghimbau umat manusia untuk bersikap zuhud berkenaan dengan pemerolehan kekayaan, melalui Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 77 : “Katakanlah : Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun”.

3.     Apabila seorang hamba membelanjakan harta dalam kepatuhan kepada Allah SWT bersabar dan tidak mengajukan keberatan kepada apa yang dilarang oleh syariat untuk dia lakukan dalam kesulitan hidup, maka adalah lebih baik baginya bersikap zuhud terhadap hal-hal yang dihalalkan.

4.   Bagi seorang hamba yang memutuskan untuk tidak bersikap zuhud dengan sengaja terhadap hal-hal yang halal, tidak pula berusaha memenuhi keperluan-keperluannya secara berlebihan, karena menyadari rezeki yang diberikan Allah SWT. Apabila Allah menganugerahkan kepadanya harta yang halal, dia harus bersyukur kepada Allah SWT. Apabila Allah menentukan dia berada pada batas kecukupan hidup, maka dia hendaknya tidak memaksakan diri mencari kemewahan, karena kesabaran merupakan sesuatu yang paling utama bagi pemilik harta yang halal.

Perilaku Tawakal :
1.      Berusaha memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain
2.      Meneriman segala ketentuan Allah SWT dengan ridha terhadap diri dan keadaannya.
3.      Tidak mudah berkeluh kesah dan gelisah.
4.      Apabila mendapat karunia dari Allah SWT selalu bersyukur.

Membiasakan perilaku zuhud dalam kehidupan sehari-sehari berkenan dengan pengertian zuhud masing-masing orang berbicara sesuai dengan zamannya masing-masing dan menunjukkan batas yang ditetapkannya sendiri. Oleh karena itu kita harus membiasakan perilaku zuhud dalam kehidupan sehari-sehari dengan cara, mengurangi keinginan untuk memperoleh dunia, meninggalkan dunia sebagaimana ia adanya, memandang dunia ini hina, tenang ketika berpisah dari harta milik, membebaskan hari dari sebab-sebab sekunder dan membebaskan tangan dari harta benda, menjadi orang asing di dunia ini, menjadikan hari kosong dari sesuatu yang tidak memilikinya.

Membiasakan perilaku tawakal dalam kehidupan sehari-hari, sikap tawakal menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari, karena akan membuahkan perilaku terpuji. Jika mendapatkan keberhasilan senantiasa bersyukur dan tidak sombong. Itu karena menyadari segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT yang terbaik bagi dirinya. Begitu pula sebaliknya, jika mengalami kegagalan senantiasa bersabar dan ikhlas. Tidak putus asa dan tidak menyalahkan orang lain. Tidak larut dalam kesedihan serta berusaha meningkatkan usahanya agar dapat meraih keberhasilan. Selalu ingat bahwa manusia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apa yang dikehendakinya. Segala yang terjadi merupakan kewenangan Allah SWT. Bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT itulah konsep tawakal yang sebenarnya. Sebaliknya, meninggalkan usaha dengan alasan tawakal, jelas merupakan kesalahan mengartikan makna tawakal itu sendiri. Berpangku tangan, menunggu keajaiban dari langit tanpa upaya konkret merupakan bentuk keputus asaan.


Labels: Pendidikan Islam

Thanks for reading Akhlak Terpuji dalam Islam. Please share...!

0 Comment for "Akhlak Terpuji dalam Islam"

Back To Top