Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Doa Saat Keluarga Menghadapi Masalah

Doa Nabi Luth As

Rabbin shurnii'alal qaumil munaafiqiin
Artinya : “Ya Tuhanku tolonglah aku dari kaum yang berbuat kerusakan.” (QS. Asysyu'araa ayat 169).

Doa Menolak Firasat Buruk

Allahumma laa thaira illaa thairuka walaa khaira illaa khairuka walaa ilaaha ghairuka.
Artinya  : “Ya Allah  tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tentukan, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tentukan dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Engkau.”

Doa Ummu Salamah
Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Allahumma jurnii fiimushiibatii wa akhluf lii khairan minhaa.
Artinya : Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembaali pada-Nya. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik.

Doa Memohon Ampunan, Tawakal dan Terhindar Dari Fitnah

Rabbanaa 'alaika tawakkalnaa wa ilaika anabnaa wallaikal mashiir. Rabbanaa laa taj'alnaa fitnatal-lilladziina kafaruu waghfir lanaa rabbanaa innaka antal'aziizul hakiim.
Artinya : Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kai ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al- Mumtahanah: 4-5)

Doa Melepaskan Diri Dari Kesulitan

Laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu minadzzhaalimiin
Artinya : Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang – orang yang zhalim ( Al-Anbiya: 87)

Doa Meredam Amarah

A'udzubillahi minasy-syaithaanirrajiim
Artinya : Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk.

Doa Untuk Keadaan Takut, Gelisah dan Bingung

Hasbunallahu wani'mal wakiil ni'mai maulaa wa ni'man-nashiir.
Artinya : Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dialah sebaik – baik tempat bersandar.

Doa Untuk Memperoleh Suasana Aman Dari Ketakutan

Yaa Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu
Artinya : Wahai yang Maha hidup dan Yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon perlindungan.

Doa Menghadapi Malapetaka Yang Dahsyat

Laa ilaaha illallahul haliimul kariim. Subhaana rabbi'arsyil'adzhiim, Alhamdulillah rabbil' aalamiin.
Artinya : Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha lembut lagi Maha mulia. Maha suci Allah Tuhan Arsy yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta.

Doa Memudahkan Perkara Yang Sulit

Allahumma laa sahla illaa maa ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna sahlaa.
Artinya; Ya Allah, tiada perkara yang mudah kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan Engkaulah yang menjadikan kesedihan sebagai sesuatu yang mudah.

Doa Untuk Memperbaiki Keadaan

Allahumma innaa na'uudzubika minal faqri wal qillqti na'udzubika min adzlima au udzlama.
Artinya : Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekurangan. Dan kami berlindung kepada-Mu dari mendzalimi dan didzalimi. (HR. Abu Dawud dan An-Nisa'i).

Doa Untuk Mempertajam Mata Batin

Allahumma arinil umuura kamaa hiya walaa taj'alnii minal ghaafillin
Artinya : Ya Allah tunjukkanlah kepadaku segala sesuatu   sebagaimana adanya dan jangan jadikan aku termasuk orang- orang yang lalai.

Doa Untuk Mendamaikan Suami-Istri I

Bismillahirrahmaanirrahiim. Ibraahiima khaliilullah, muusaa kalilmullah, lisaa ruuhullah, wa muhammadun hablibullah wa rasuuuih.
Artinya : Dengan menyebut nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Ibrahim adalah sahabat Allah, Musa adalah yang diajak bicara oleh Allah, Isa adalah Ruh Allah dan Muhammad  adalah kekasih dan utusan Allah.

Doa Untuk Mendamaikan Suami-Istri II

Wa ulqiyat mahabbatu (fulaan bin fulan ila fulaanah binti fulaanah) kamaa alqayta baina Aadama wa hawa wa baina yuusufa wa zulaikha wa baina Muusaa wa Shafuura wa baina Muhammadin wa Khadijatal kurba. Wa baina Ali wa Faathimataz  Zahra'i wa shalawaatullahi 'alaihim ajma'iin. Wa ashlih bainahumma ishlaahan fiihi shamadan mu'aajalan.
Artinya: Sambungkanlah kecintaan (Fulan bin Fulan kepada Fulaanah binti Fulaanah; sebutkan nama pasangan suami-istri)
Sebagaimana Engkau sambungkan antara Adam dan Hawwa antara  dan antara  Yusuf dan  Zulaikha. Antara Musa dan Shafur dan antara Muhammad dan Khadijah al- Kubra.Dan diantara Ali dan Fatimah az-Zahra , semoga shalawat Allah tercurah atas mereka semua. Damaikanlah di antara  keduanya  dalam kedamaian yang kekal dan abadi.

Doa Nabi Nuh Untuk Keluarganya

Rabbighfilil waliwaa lidayya wa liman dakhala bainii ma'minan walilmu'miniina wal mu'minaati walaa taruddi minal mu'miniina iljadziira.
Artinya : Ya Tuhanku, ampunilah aku dan ibu-bapakku orang yang masuk ke rumahku dengan iman dan seluruh kaum mukmin dan mukminaah. Dan janganlah Engkau tambahkan kepada orang-orang zhalim itu selain kebinasaan.

Doa Keluarga Menjadi Ahli Ibadah & Tetap Mendirikan Sholat Sampai Akhir Hayat               

Rabbij'alni muqiimas shalaati wa min dzurriyyatii. Rabbanaa wataqabbal du'aa.
Artinya:  Ya Tuhan kami, jadikanlah anak dan cucu kami orang-orang yang tetap mendirikan shalat. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami.
Pesan :
Karena cinta dan demi cinta langit dan bumi diciptakan. Dan di atas dasarnya diwujudkan. Demi cinta seluruh planet beredar dan dengannya pula semua gerak mencapai tujuannya serta bersambung awal dan akhirnya. Dengan cinta, semu jiwa meraih harapannya dan mendapatkan idamannya serta terbebaskan dari segala yang meresahkannya (Ibnul Qayyim Al- Jauziyah).
Referensi : Berbagai Sumber
 
Labels: Kumpulan-Doa

Thanks for reading Doa Saat Keluarga Menghadapi Masalah. Please share...!

0 Comment for "Doa Saat Keluarga Menghadapi Masalah"

Back To Top