Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

CINTA DAN MENGIKUTI RASULULLAH

Sajadah Muslim ~ Allah  berfirman : “Katakanlah; “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Ali Imran ayat 31).

Rasulullah saw bersabda : “Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu, hingga aku lebih dicintai dari pada kedua orang tua, anaknya dan seluruh manusia. “ (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dalam diri Rasulullah saw, terdapat akhlak yang mulia, kebenaran dan kemuliaan. Barang siapa yang melihatnya secara sepintas akan menemukan kewibawaan memancar dari wajahnya dan barang siapa yang bergaul dengan beliau secara dekat, maka akan mencintainya.

Rasulullah saw, telah menyampaikan risalahnya, memberi nasehat kepada umat, mempersatukan kalimah, membuka hati manusia bersama para sahabatnya dengan mempersatukan mereka dan menaklukkan banyak negeri dengan perjuangan mereka untuk membebaskan manusia dari penyembahan sesama manusia menuju penyembahan terhadap Tuhan manusia.


Rasulullah saw dan para sahabat telah menyampaikan kepada kita Islam secara sempurna tanpa tercampuri dengan bid’ah dan khurafat dan tidak membutuhkan tambahan atau pengurangan.

Allah  berfirman : “Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agama-mu, dan telah Ku-cukupkan kepada-Mu ni’mat-Ku. ( Q.S. Al Ma’idah ayat 3 ).

Rasulullah bersabda : “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (H.R. Ahmad).

Itulah beberapa akhlak Nabi-Mu, maka berpegang teguhlah pada akhlak Rasululllah, agar engkau menjadi orang-orang yang benar. Allah berfirman : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi-Mu.”  ( Q.S. Al  Ahzab  ayat  21 )

Ketahauilah, bahwa cinta kepada Allah, dan Rasul-Nya. Yang benar mempunyai konsekwensi melaksanakan kitab Allah, dan hadits-hadits Rasulullah yang shahih, melaksanakan hukum dengan berpegang teguh kepada keduanya dan tidak boleh mendahulukan pendapat orang lain di atas keduanya.

Allah  berfirman : “Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu mendahului  Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. “ ( Q.S. Al Hujuraat ayat 1 ).

Ya Allah, karuniakanlah kepada kami untuk dapat mencintai dan mengikuti Rasulullah, berakhlak dengan akhlaknya dan memperoleh syafa’atnya Amiin……………!

Sumber : Bimbingan Islam
Labels: Pendidikan Islam, Sunnah Nabi

Thanks for reading CINTA DAN MENGIKUTI RASULULLAH. Please share...!

0 Comment for "CINTA DAN MENGIKUTI RASULULLAH"

Back To Top