Membahas Tentang Seputar Ilmu Agama Islam

Islam Adalah Peraturan Hidup Yang Sempurna

Sajadah Muslim ~ Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik di bidang ekonomi, politik, budaya sosial dan lain-lain. Juga menggariskan method yang benar dan tepat untuk memecahkan permasalahan dalam bidang-bidang tersebut.

Islam berusaha mengatur kehidupan manusia. Unsur pokok dalam hal ini adalah mengatur waktu. Islam merupakan satu-satunya ajaran yang paling kuat untuk dapat membahagiakan manusia di dunia dan akhirat.
 

Islam sebelum menjadi syariat (peraturan Allah) adalah sebagai kepercayaan atau keyakinan (bahwa Allah adalah sesembahan yang benar). Karena Rasulullah memfokuskan dakwanya di Mekkah untuk membenahi tauhid. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, beliau mendirikan Negara  dan menerapkan atau mempratekkan syariat Islam.  
     
Islam menganjurkan untuk mencari ilmu pengetahuan dan kemajuan ilmu yang bermanfaat. Pada abad pertengahan muncul tokoh-tokoh ilmu pengetahuan modern dan ilmu agama dari kalangan Islam seperti Al-Haitamu, Al-Bairuni dan lain-lain.

Islam menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal yaitu tidak ada penindasan, penipuan serta mengutamakan harta yang halal itu, hendaknya dimiliki oleh orang-orang yang mau memberikan hartanya kepada orang fakir dan untuk perjuangan agar terciptanya sosial dikalangan umat Islam.

Rasulullah  bersabda : “Sebaik-baik harta ialah harta yang halal berada pada orang yang shalih” (HR. Ahmad).

Ada orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin harta itu dicari dengan cara yang halal saja. Pendapat ini tidak dibenarkan dan tidak mempunyai dasar sama sekali.

Islam adalah agama perjuangan dan mencari ketenangan hidup. Karenanya ia mewajibkan seorang muslim untuk mengorbankan harta dan jiwanya untuk menegakkannya. Ia menghendaki agar manusia hidup tenang dalam naungan Islam dan lebih mementingkan urusan akhirat dari pada urusan duniawi.

Menghidupkan pemikiran Islam yang bebas dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan norma-norma Islam seperti menghilangkan kebekuan berpikir dan membuang sisipan pemikiran yang menodai pemikiran Islam yang murni dan menghalangi kemajuan umat Islam seperti masalah-masalah bid’ah takhayul dan hadist palsu.

Sumber : Bimbingan Islam Untuk Pribadi Dan Masyarakat oleh Syeikh Muhammad Jamil zainu
Labels: Pendidikan Islam, Seputar-Islam

Thanks for reading Islam Adalah Peraturan Hidup Yang Sempurna. Please share...!

0 Comment for "Islam Adalah Peraturan Hidup Yang Sempurna"

Back To Top